Tên thật: SAN JI

Quốc gia: Việt Nam

  • Tên thật: Võ Sang

  • Ngày sinh:

  • Việt Nam Nhạc Trẻ Việt Nam Nhạc Trẻ

  • Quốc Gia: Việt Nam

Gọi để đăt